Jan 20, 2017

Running a Retrospective Meeting

Overview/Giới thiệu

Cuộc họp retrospective là cuộc họp quan trọng nhất trong. Nó quyết định sự thành công và độ ổn định lâu dài của nhóm Scrum. Việc khung làm việc của Scrum không định nghĩa rõ về cuộc họp này tạo sự sáng tạo và đặc thù riêng theo từng nhóm.

Tuy vậy, việc thể hiện những giá trị cốt lõi của Scrum trong cuộc họp này – minh bạch, thích nghi và cải tiến liên tục – không phải là điều dễ làm.

KPT

KPT là một cách làm retrospective theo kiểu Nhật.
"K" = Keep là những việc tốt nên keep (duy trì) trong thời gian tiếp theo.
"P" = Problem, là những tồn tại (việc xấu) trong thời gian vừa qua cần được giải quyết.
"T" = Try, là những việc cần thử nghiệm về sau này.
KPT tương ứng với giai đoạn "C" (check) trong mô hình PDCA (Plan-Do-Check-Action)
So sánh KPT với các phương pháp chạy một cuộc họp Retrospective, ta sẽ thấy các điểm chung.

Mô hình PDCA chính là sự cải tiến liên tục. Tương tự như thế, khi Retrospective – cuộc họp cuối của một sprint – kết thúc, cũng là lúc một sprint mới bắt đầu với kế hoạch mới, hành động mới.

Starfish Model/Mô hình Sao biển

Theo cách này, bảng trắng được chia thành các múi, giống như Sao biển với các ô tương ứng
 1. start doing: Bắt đầu làm cái này
 2. stop doing: Dừng không làm cái này nữa
 3. keep doing,
 4. more of,
 5. less of


Team Radar

Không dùng. Đây là cách cho điểm từ 1 đến 10 các tiêu chí cần đánh giá. Có lẽ cách làm này phức tạp nhưng "pick brain" được team member và cách thể hiện khá nghệ thuật một cách khoa học. Cách làm Team Radar có thể xem thêm trong cuốn "Agile Retrospectives: Making Good Teams Great".

Conclusions/Kết luận

Có nhiều cách làm Retrospective. Một trong những mục đích cuối cùng của Retrospective là để nhóm nhìn lại những điểm tốt xấu đã làm trong nhịp trước, tạo tiền đề làm bàn đạp cho việc Kaizen của (những) sprint tiếp theo.

Chúng tôi lựa chọn một biến thể của KPT để thực hiện Retospective. Lý do của sự lựa chọn khá đơn giản: Nó được thực hiện từ nhiều năm nay như một thứ văn hóa ăn và máu của của Nhật.

References/Tham khảo

 1. https://proessler.wordpress.com/2011/08/31/agile-team-retrospective-activities-starfish-team-radar/
 2. http://agile-and-testing.chriss-baumann.de/2012/02/the-starfish-retrospective/
 3. https://www.thekua.com/rant/2006/03/the-retrospective-starfish/

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Jan 6, 2017

Agile/Scrum/Kanban/Lean Learning Resources (in Vietnamese)


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Jan 5, 2017

TiDD: No Ticket, No Commit

TiDD là gì?
Ticket-Driven Development (Phát triển hướng ticket).

Ai phát triển TiDD
Một bác Nhật xây dựng và đặt tên cách quản lý dựa trên ticket, lấy ticket làm trung tâm là TiDD. 

Khởi nguồn của TiDD
Tác giả của TiDD dùng Redmine, là task management tool để phát triển dự án phần mềm. 

"No Ticket, No Commit"
 1. Đây là nguyên tắc cơ bản của TiDD.
 2. Phải có ticket trước thì mới commit.
 3. Một commit phải tương ứng với một ticket nào đó.
 4. Ticket này là yêu cầu công việc, là lý do mà một developers commit mã nguồn của anh ta.

Vì sao cần "No Ticket, No Commit"
 1. Để biết vì sao, ta làm cái gì.
 2. Để biết DoD (Definition of Done) ra sao 
 3. Để mọi người hiểu được công việc rõ ràng hơn (không chỉ developers)

Có ticket nào không tương ứng với commit?
 1. Có, những task không liên quan đến mã nguồn như hỗ trợ khách hàng, tìm hiểu.
 2. Không. Nếu hiểu "commit" rộng hơn nghĩa "commit mã nguồn" và đối tượng của việc commit là "thay đổi một cái gì đó của hệ thống". 
 3. Hiểu rộng hơn, "cái gì đó" ở đây là "configuration" (như trong CM: Configuration Management". 

"Cấu hình" là gì?
 1. Cấu hình (Configuration) bao gồm mã nguồn, tài liệu, cấu hình hệ thống, máy chủ, server...
 2. Việc chỉnh sửa cấu hình là việc của những người liên quan đến dự án.
 3. Việc chỉnh sửa mã nguồn (một loại cấu hình) là việc chính của developers.
 4. Việc chỉnh sửa các cấu hình khác thuộc về thành viên dự án, ví dụ: Chỉnh sửa file ảnh, chỉnh sửa tài liệu hướng dẫn sử dụng, sử dụng tài liệu thiết kế hệ thống.

Quản lý cấu hình thế nào?
 1. Một cách lý tưởng, mọi thứ (cấu hình) được quản lý trong một hệ thống có hỗ trợ version (Version Control System: VCS).
 2. SCCS (Source code Control System) là công cụ quản lý mã nguồn. 

Một số biểu hiện (người/cách làm) không tuân theo TiDD
 1. Developers tự nhiên commit, không rõ lý do,
 2. Comment trong git trống không,
 3. Developers hotfix mà không hiểu vì sao ,
 4. Thay đổi của hệ thống không được theo dõi (tracking),
 5. Thông tin về quản lý hệ thống/phần mềm không thông suốt,
 6. Release Note không đủ, rõ ràng, phải làm bằng tay.

Quan điểm về TiDD
 1. Việc quản lý dự án lấy ticket làm trung tâm.
 2. Việc phân chia công việc và quản lý tiến độ dựa trên ticket.
 3. Không có ticket thì cấm commit.

Quy định trong TiDD
 1. *No Ticket, No Commit 

Một số loại tickets
 1. Bugs
 2. Yêu cầu thay đổi
 3. Phát triển chức năng mới
 4. Phân tích tính khả thi của công nghệ mới
 5. Tạo tài liệu thiết kế 
 6. Hãy release vào ngày 2017/01/01 với 30 yêu cầu có ticket ID như sau 

TiDD đem lại điều tốt lành gì?
 1. Ai, bao giờ, làm gì: đều track được từ ticket. Qua đó communication thông suốt hơn,
 2. Việc quản lý thay đổi của nội dung/yêu cầu công việc dễ dàng hơn (chỉ cần thay đổi ticket tương ứng),
 3. Release dễ hơn,
 4. Test dễ hơn (dựa trên ticket),
 5. Workflow của dự án tuân theo workflow của ticket, dễ nhìn hơn.

Cần gì để thực hiện TiDD 

 1. (Bắt buộc) Source code management system như git, subversion,
 2. (Bắt buộc) Ticket managment system như redmine, backlog, Jira...
 3. Wiki hay một hệ thống quản lý văn bản hỗ trợ versioning,
 4. Hệ thống versioning khác để quản lý CM (tài liệu...)


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Dec 31, 2016

Học chủ động: Quá sức với người Việt không?

Học chủ động: Quá sức với người Việt không?

Phát biểu: Người học cần chủ động
Người học: Chúng tôi chưa/không biết cách tự học!
Người dạy: Chúng tôi sẽ dạy cách tự học trước khi học

Funix: Đừng dạy nữa, mà chỉ hướng dẫn thôi 
Người học: Nếu tôi biết cách tự học thì tôi cần phải bỏ tiền, đến trường không?

Cá nhân mình nghĩ: Tự học phương pháp tự học là quan trọng nhất :slight_smile: Mâu thuẫn chưa.

Quan sát người Việt với việc tự học, mình quan sát và thấy học chủ động (active learning) chỉ thích hợp với một số rất ít người Việt.

Điều đáng buồn là những người chủ động học được thì họ không cần nhiều hướng dẫn, bản thân họ "giỏi" (trong việc (tự) học) sẵn rồi.

Triết lý giáo dục này liệu có áp dụng cho 80% lượng sinh viên, người học còn lại không?

Với 80% đó liệu cách giáo dục hiệu quả lại là dạy thụ động à.

Nghe có vẻ không đúng lắm. 

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Dec 14, 2016

Lê Thẩm Dương nhận định về nhân sự Việt

Lê Thẩm Dương nhận định về nhân sự Việt

 1. Cần cù nhưng dễ thoả mã
 2. Thông minh nhưng đối phó
 3. Khéo léo nhưng nửa vời
 4. Tụ tập nhưng không đoàn kết
 5. Xởi lởi nhưng không bền
 6. Đoàn kết chỉ khi khó khăn
 7. Đố kỵ khi thành công 

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Dec 7, 2016

SSL and TLS: a brief comparison

SSL và TLS khác nhau thế nào?

SSL có an toàn không?
- Đủ an toàn ở mức thuật toán
- Nói "SSL bị hack" là oan cho thuật toán SSL. Implementation cho SSL bị crack bằng lỗ hổng nào đó thì đúng. 

TLS/SSL và HTTPS

History of TLS
- 1.0, 1.1, 1.2

History of SSL
- 1.x, 2.x, 3.x

TLS vs SSL
TLS 1.0 = SSL 3.1
TLS 1.1 = SSL 3.2
TLS 1.2 = SSL 3.3

RFC về TLS và SSL
Nên đọc (rất khó hiểu, dài)


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Dec 2, 2016

Positive Thinkings for IT engineers

Tư duy tích cực cho dân IT:
 1. Đừng bàn lùi 
 2. Thay vì trình bày vấn đề, hãy đưa ra giải pháp
 3. Tạo cảm giác dễ chịu cho người nghe/xung quanh
 4. Ba xoa một đập
 5. Chê nhẹ nhàng; khen đúng. Xem cuốn "Đắc nhân tâm"
 6. Hài hước: Cuộc sống tươi đẹp hơn với những nụ cười, hãy đem nó tới cho đồng nghiệp và những người xung quanh ta
 7. Đúng mực: Đừng tỏ ra bề trên, đừng coi thường (ý kiến) người khác 
 8. "Em không làm được đâu": Chưa làm sao biết. Thử đi, thất bại cũng được. 
 9. "Em chưa làm cái đấy bao giờ": Cũng chưa làm qua cả. Thử đi. Những phát minh, phát kiến đều bắt đầu bằng ý tưởng điên rồ, sự tò mò cái mới...
 10. "Em không có thời gian làm đâu": Bạn có thời gian lướt Facebook thì cũng có thời gian thử. Thời gian làm có. Thử đi, trong một khoảng thời gian nào đó, ví dụ 2 ~ 3h, hay 2 ~ 3 ngày, nếu không ra kết quả tốt thì tổng kết và dừng sự thử nghiệp.
 11. "Không có cách khác đâu": Chắc chắn có cách khác. Cách khác có thể tốt hay không tốt hơn nhưng ít nhất là bạn dám thử, dám thất bại, có sự so sánh giữa cách này và cách kia.
 12. "Em làm mãi thế rồi, đừng thay đổi cách làm": Em làm thế đã đủ tốt chưa? Đã thử cách làm mới chưa, và kết quả ra sao? Cứ thử đi, thất bại cũng được (không bị trách đâu)
 13. "Thế này là tốt lắm rồi". Có cách nào làm tốt hơn không?
 14. "Khó quá": Đừng nói câu này. Nếu khó thì phải làm gì?

Tham khảo: 
​​

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Nov 26, 2016

Blockchain technology

Blockchain technology:

1. Được dự đoán là một xu hướng (công nghệ: "disruptive potential of blockchain technology") của năm 2016+
2. Nhiều tổ chức (tài chính) đang nghiên cứu. Ví dụ: Deloitte, PWC
3. Nhiều dịch vụ về Blockchain đã được cung cấp

Một vài từ khoá liên quan:

- Blockchain
- Finance
- Banking
- Anti-Money Laundreing (AML)
- Know Your Customer (KYC)
- Bitcoin
- FinTech 
- Finance Services 
- P2P (peer-to-peer)

Q: Ứng dụng của blockchain là gì (ngoài lĩnh vực finance)
(payment,insurance, asset management, retail banking, capital markets, real estate)

Mình đã từng được à ơi một dự án về Blockchain.
Có vẻ như các đối tác nước ngoài chưa tin tưởng Việt Nam lắm nên chưa lấy dự án về được. 

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Nov 5, 2016

Estimation and NoEstimation

#Estimation and #NoEstimation

"Please estimate a bug fix", asked my boss.

"Can a detective estimate, how much time he will take to solve a murder mystery"

I quit :)
#dcmtb

Oct 20, 2016

Tổng kết/Wrap-up: Agile Singapore 2016


Tóm tắt
Đây là bài tổng kết, ghi nhận về những gì tôi/Nguyễn Vũ Hưng ((board) member của Agile Vietnam), được Agile Singapore mời (free entrance ticket, tự túc đi lại lại, khách sạn) tới sự kiện Agile Singapore 2016

Đối tượng đọc
- Những người có quan tâm đến Agile
- Những người (muốn) tổ chức sự kiện (liên quan đến Agile), tầm cỡ quốc tế

Cảm nhận chung
 Đây là sự kiện lớn, nhiều diễn giả tầm cỡ thế giới, tổ chức chuyên nghiệp, chất lượng (rất cao)

Chi phí
Cá nhân: Vé máy bay 2 chiều Hà Nội - Changi + 3 đêm khách sạn (hạng thường) (100 SGD x3). Vé vào cửa (800 SGD: được Agile tặng với lý do: Ông Hưng đóng góp cho Agile Vietnam nhiều :D)

Chi phí cho diễn giả
Bao đi lại + khách sạn. Đây là chi phí rất lớn với các diễn giả lớn, đa số từ Mỹ sang

Diễn giả
- Martin Fowler là diễn giả lớn, tầm cỡ số 1 thế giới (ở một số mảng)
- Mary & Tom Poppendieck: Số một thế giới về Lean
- Các diễn giả khác: Đều là những tác giả sách nổi tiếng, hoặc là/làm Agile coaches. Một số diễn giả khác, ít tên tuổi hơn, là người local (ở Sing)

Khách sạn (Fort Canning Hotel)
- Sạch sẽ, một phòng lớn + 3 phòng làm session (cũng rất lớn)
- Thiết bị hiện đại, nhân viên khách sạn care hết
- Vị trí thuận tiện 
- Khách sạn nằm trong một công viên lớn (Fort Canning Park)

Logistics
Không nhiều (vì đã dùng hết dịch vụ của khách sạn)
Stanly Lau việc chính là đi pha cà phê 

Ăn uống
Buffet, đặt từ khách hạn.
Tea breaks (ăn nhẹ, cà phê...)
Với 800 SGD thu từ người tham gia thì các bữa ăn + tea break cũng khá tốn 

Sponsored keynote
Là keynote speech của sponsor, được nói trong lúc mọi người ăn trưa.
Suy nghĩ: Sponsor bỏ tiền ra, và họ có quyền yêu cầu lợi ích gì đó

Đối tượng tham gia
Speaker (khủng): đa số từ Mỹ
Một số local speakers ở Sing, chất lượng cao
Người tham gia đến từ nhiều nước: Mỹ, Việt Nam, Nhật, Thái, Malaysia, Ấn Độ, Singapore
Người tham gia từ Singapore có lẽ là nhiều nhất (hiển nhiên)

Về các bài nói chuyện
Về bài của Martin Fowler
 Nói hay, rất cuốn hút, xứng đánh số 1 thế giới :) 

 Design Stamina Hypothesis
 Long-term factoring
 The ecconomics of refactoring
 Comprehension refactoring
 Agile vs plan-driven 

Về bài của Mary Poppendieck (#1)
 Khá hay. Ảnh trong slide của Mary *đều* là do Tom chụp.

Về bài của Mary Poppendieck (#2)
 Khá hay. Ảnh trong slide của Mary *đều* là do Tom chụp.

Về đội tình nguyện viên 
 10+ người
 Việc không nhiều
 Tổ chức tốt, chuyên nghiệp,
 Tự giác, tự lập 

Quay phim/chụp ảnh
 Quay phim full mọi session. Có lẽ là thuê ngoài. Khá nhẹ nhàng. Thiết bị tốt
 Mọi speakers đều có lazer points, có máy ghi âm gắn ở áo 
 Các phòng sự kiện đều có loa ấm, đủ nghe cả phòng (đẳng cấp)

Tiếng Anh
 Singlish: Đủ nghe, hơi khó nghe 
 Tiếng Anh của speakers: 1) Từ Mỹ: Khá dễ nghe 2) Từ các nước khác như Đức: Cũng khá dễ nghe 

Việt Nam cần gì để tổ chức một sự kiện như thế không?
Vì sao không nhỉ? Chúng ta hoàn toàn làm được
Stanly nói Agile 2016 là Agile Conference cuối cùng (mấy lần "cuối cùng" rồi)
Việt Nam có thể host tiếp nhỉ? 

Xu hướng năm 2016
- Con người 
- Infra outsourcing 

Các điểm khác:
- Nhiều sponsor
- Nhiều booths
- Hoạt động kiểu "Agile"
- Thẩm mĩ
- Tặng sách
- Wefie contest
- Tag chung #agilesg16
- Nhiều mẫu áo, nhiều mầu, nhiều size
- Mũ phớt: Đẹp 
- Sách của Jutta Eckstein (Retrospectives for Organizational Change) https://www.flickr.com/photos/vuhung/30131530726/in/album-72157675046803715/

Thông tin về Agile Singapore 2016


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Sep 24, 2016

Nim game

Nim game:

Counting to S (=30)

- Số người chơi: 2
- Mục đích: Người nào nói số S thắng
- Người đầu tiên bắt đầu từ số 1
- Mỗi người được nói tối thiểu một, tối đa N (=2) số trong lần nói của họ (không được skip). 
- Người nói tiếp theo phải bắt đầu từ số kế tiếp của người nói trước. 
- Ví dụ, người đầu tiên nói "1", người thứ hai có thể nói "2" hay "2, 3"
- Ngừoi nào nói số S (=30) là người chiến thắng 

Bài tập:
1. Hãy chơi game với S = 10, 20 (nhỏ)
2. Hãy chơi game với N = 2 hay 3
3. Hãy tìm chiến lược cho người đi trước (hoặc sau), luôn thắng
4. Tìm điều kiện (giữa S và N) để đảm bảo người đi trước luôn tìm được chiến lược thắng

Câu hỏi:
Những lý thuyết số học gì đằng sau bài toán này?

Cu lớp 1 nhà mình tìm được chiến lược với S = 30, N = 2

Tham khảo:


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Sep 20, 2016

Problems and solutions with slack


Hiện trạng sử dụng slack:
- 6 team
- Tổng số 5 - 20 channels trong mỗi sites
- Khoảng 5 - 10 thành viên trong mỗi sites/channels

Chưa hài lòng/chưa làm tốt:
- Quá nhiều team
- Quá nhiều channel
- Check vẫn bị sót thông tin

Slack làm tốt:
- PC hay mobile đều xem được
- Tốc độ xử lý nhanh
- Ai cũng xem được (nếu muốn, online), luôn và ngay
Phải chăng là mình (biết cách) chưa dùng slack hiệu quả?

Giải pháp (để cải thiện):
- Dùng shortcuts (Ctrl-1, 2, 3, 4), 
- Dùng alt+shift+(lên/xuống arrow) để move giữa các channel mà có unread message
- Giảm lượng việc, dự án, thông tin cần phải xử lý

Nguyên nhân cốt lõi:
- Nhiều việc, nhiều dự án, nhiều thông tin quá 


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Sep 11, 2016

Raw estimation for unclear requirement

Yêu cầu từ khách hàng:
Hãy estimte các task (khoảng N = 50) trong một sprint, theo giờ.

Bối cảnh:
Khách hàng yêu cầu thêm/sửa khoảng N issues.
Team chưa rõ những yêu cầu này.
Có thể dùng planning poker để estimate.
Tuy nhiên, công cụ quản lý issue của dự án là backlogtool, không hỗ trợ point estimte, nên nhóm quyết định estimate theo giờ, ghi số giờ vào backlog trong cột "số giờ dự định" cũng như "thời điểm" bắt đầu.

Quy ước về cách sử dụng số giờ: 
- 1h, 2h, 4h: Task nhỏ, yêu cầu khá rõ ràng
- 8h: Task lớn, có thể làm trong tầm 1 ngày, có thể nhiều hơn hoặc ít hơn
- 16h, 24h, 32h: Task rất lớn, team chưa hiểu yêu cầu, chưa estimate được (chính xác), cần làm rõ yêu cầu với PO, cần phân tích mức độ ảnh hưởng của issue với hệ thống/module hiện tại.

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Aug 15, 2016

What Google recommend IT/CS students about learning?

Google gợi ý một số nội dung, khoá học cho sinh viên. 

Vài điểm nhấn:

- Google cần computer science, không phải software engineering
- Các ngôn ngữ lập trình được gợi ý chủ yếu là scripting và focus và Web technologies
- Kỹ năng tự test là quan trọng
- Có khả năng sư phạm (để hướng dẫn người khác)
- Nhiều kiến thức cao cấp được đòi hỏi: Cryptography, AI, Parallel programming, 
- Tham gia các dự án nguồn mở
- Hiểu rõ về OS (môn học khó)
- Hiểu rõ về logic (không chặc chẽ về logic, thậm chí không thông tam đoạn luận thì không thể trở nên (kỹ sư) giỏi)

Xem: 


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Jul 19, 2016

What PHP full stack developers need

Thu nhập của một full stack developers 
- Khoảng 1000$+ theo giá thị trường ở thời điểm hiện tại, tháng 6 năm 2016

PHP full stack developer là gì 
- Là một senior web developers
- Làm được tất cả mọi việc, từ việc nhận yêu cầu từ khách hàng, phân tích, đề xuất, estimate, thiết kế, lập trình, sửa lỗi, test, triển khai, bảo trì

PHP full stack developers làm gì (cụ thể hơn)?
- Thiết kế đồ hoạ, sử dụng, ví dụ Photoshop, Illustrator, 
- Frontend technologies: HTML, CSS, JavaScript, PHP
- Backend technologies: PHP và các công nghệ liên quan
- Quản trị server
- Network
- Và những gì liên quan khác, cần cho công việc
- Tư thế sẵn sàng làm những việc gì cần, khó hay dễ, thú vị hay nhàm chán... để hoàn thành công việc 

Development stack gồm những công nghệ gì
- LAMP (OS: Linux (và OS khác như Windows nếu cần), Web/application server: Apache/nginx, Database: MariaDB/MySQL/PostgreSQL, PHP (với ngôn ngữ script khác: Ruby, Python...)
- Quản trị, theo dõi, vận hành hệ thống 
- UI/UX, design 

Cụ thể hơn về các công nghệ

Quản trị hệ thống:
 1. Linux, shell scripting (cơ bản)
 2. Cloud computing: Amazon, Rackspace...
 3. Background processing: Gearman, Redis
 4. Search: Elasticsearch, Sphinx, Solr
 5. Caching: Varnish, Memcached, APC / OpCache
 6. Monitoring: Nagios

Công cụ phát triển Web:
 1. Version control: Git, Mercurial, SVN
 2. Virtualization: VirtualBox, Vagrant, Docker

Back-end tech:
 1. Web servers: Apache, Nginx
 2. Programming language: PHP, NodeJS, Ruby
 3. Database: MySQL, MongoDB, Cassandra, Redis, SQL / JSON 

Design:
 1. Converting website design into front-end code
 2. UI
 3. UX
 4. Mockup tools như balsamiq
 5. Thiết kế màn hình/giao diện 

Biết thêm về mobile technologies
 1. iOS
 2. Android
 3. Hybrid: PhoneGap, Appcelerator
Các kỹ năng khác:
 1. Thiết kế, lập trình web service
 2. Phân tích, thiết kế  database
 3. Phân tích nghiệp vụ, viết tài liệu đặc tả nghiệp vụ
 4. Phân tích, viết tài liệu thiết kế cơ bản, chi tiết
 5. Test tự động
 6. Developer testing
 7. Tự động hoá (dùng shell script)


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Jul 7, 2016

Members Left Because of Technical Debt

Tình hình:
Thành viên dự án xin nghỉ và lý do là "em thấy mã nguồn bẩn quá" và "làm mãi ở dự án, gần một năm mà không học được gì"

Phân tích lý do:
Khi nhận được thông tin member xin nghỉ, quản lý/SM giả định nhiều lý do: Lương, thưởng thấp, mâu thuẫn với đồng nghiệp, lý do cá nhân, bạn bè lôi kéo.
Member xin nghỉ vì họ có lý do nào đó, mỗi tình huống xin nghỉ đều có lý do khác nhau, và trong trường hợp này "mã bẩn", "không học được gì" là hai lý do chính

Mã nguồn bẩn:
Đây là một dạng technical debt. Dự án đã phát triển trong trạng thái không kiểm soát về mã nguồn, kiến trúc. Một số biểu hiển về sự bẩn của mã nguồn:

 • Nghiệp vụ lung tung
 • Đọc code spaghetti không hiểu được, học khó hiểu
 • Với yêu cầu từ khách hàng, developer phải đi "mò" những yêu cầu ẩn
 • Dự án có nghiệp vụ phức tạp nhưng không có tài liệu về nghiệp vụ, quy trình, thiết kế 
 • Dự án sử dụng CodeIgnitor như mô hình MVC và kiến trúc không được tuân thủ tốt
 • Coding convention không được tuân thủ 
 • Không có tài liệu thiết kế database. DB không có annotation
 • Luôn xảy ra nhu cầu cần sửa đổi cấu trúc DB, tên trường trong DB do thay đổi nghiệp vụ
 • git pull request không được review (dù có cơ chế approve) tốt 
 • (HMLT) Data table đơn giản, ít chức năng, cần phải code nhiều khi có yêu cầu thay đổi từ khách hàng (như: sorting, hide/unhide trường, dữ liệu, điều chỉnh độ rộng cột, hàng, inline edit cell (giống Excel)

Không học được gì:
 • Dự án không thực sự có một người mạnh về kỹ thuật ở mức "technical lead", dẫn dắt team về định hướng kỹ thuật 
 • Kỹ thuật sử dụng trong dự án không có gì nổi trội 
 • Không được hướng dẫn
 • Không được hỗ trợ gì nhiều từ những người có kinh nghiệm hơn (họ bận việc khác)
 • Phản biện: Liệu member này thiếu sự tự giác, tự chủ, cầu tiến hay không?
 • Các framework kỹ thuật dùng trong dự án cũ kỹ 
 • Dự án/sản phẩm thiếu một vision dài hạn và mục tiêu ngắn hạn (member lo lắng cho tương lai của dự án/của bản thân mình)
​Giải pháp:
 1. Trả nợ technical debt càng sớm càng tốt
 2. Viết tài liệu cho hệ thống
 3. Viết thiết kế cho hệ thống
 4. Tổng hợp know-how, kiến thức cho hệ thống, từ developers, members trong team
 5. Tổ chức test festival để thu thập kiến thức, tìm ra một cái nhìn chung về cách hệ thống chạy, requirement, tìm lỗi hệ thống
 6. Tổ chức code review festival để chia sẻ hiểu biết về code, tìm ra bất cập về mã nguồn
 7. Tổ chức retrospective thường xuyên để tìm ra những điểm bất cập, những điểm cần/có thể improve 


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Jun 11, 2016

Backlog Management for Product Owner

Tình huống
Một dự án phát triển P bao gồm 5 developers và một scrummaster (hoặc project lead/project manager... tuỳ theo cách bạn gọi) chung sống và phát triển một phần mềm vui vẻ.

Họ sử dụng một dạng kanban để quản lý công việc của họ. 
Các lane trong kanban khá đơn giản và cơ bản, bao gồm TODO, DOING, VERIFIED (đã test) và DONE (hoàn thành).

Họ sử dụng cycle, theo cách gọi khác là sprint/iteration là 2 tuần. 
Cứ mỗi cuối 2 tuần, họ archive những công việc đã DONE, tiếp tục chuyển các công việc từ TODO sang DOING và tiếp tục công việc.
Cách sử dụng của họ có vẻ lẫn, hay áp dụng phối hợp những thói quen của các khung làm việc Scrum, Scrumban và Kanban.

Cho đến một ngày, Product Owner từ phương trời xa đến join vào dự án.
PO chưa có thói quen sử dụng phần mềm để quản lý yêu cầu.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy công cụ kanban mà nhóm phát triển sử dụng, PO thích ngay mà muốn dùng kanban để quản lý chính công việc của anh ta, cùng đội phát triển.

Các cách tiếp cận
Một developer có kinh nghiệm khuyên rằng, khi chưa quen với backlog, kanban và các công cụ, PO có thể đưa rất cả các yêu cầu, nguyện vọng, phản hồi của anh vào TODO và nhóm sẽ sử lý dần. 

PO gật đầu và làm theo cách đó một thời gian

PO nhận ra rằng nhu cầu quản lý công việc cần làm (backlog) của PO nhiều hơn là TODO.

Sau một thời gian sử dụng cột TODO, trao đổi với nhóm phát triển hàng ngày, kéo thả task từ TODO sang DOING, VERIFY những gì mình yêu cầu, PO phát triện ra rằng workflow của anh nhiều hơn thế. Anh không chỉ cần biết những gì cần phải làm.

PO cần một backlog như thế nào?
Việc quản lý yêu cầu (backlog) thuộc về PO. 
Những ý tưởng bất chợt đếu với PO cũng cần được ghi lại.
Những công việc, feedback từ stakeholders mọi nguồn cũng cần được PO lưu lại.

Hơn thế nữa, anh cần đánh giá độ ưu tiêu của các công việc này. Cái gì cần làm trước, cái gì làm sau, cái gì quan trọng hơn... đối với từng stakeholder, với chính bản thân anh ta và chính dự án. 

Đội phát triển cũng involve, ở thời điểm thích hợp 
Sau khi có một danh sách backlog có độ ưu tiên đứng từ góc nhìn của PO, những yêu cầu này được trao đổi đội phát triển để quyết định một số điểm như: 1) tính khả thi, 2) bao giờ nhóm có thể bắt đầu 3) mất khoảng bao nhiêu giời gian và dự định hoàn thành.

Những nội dung trên cần sự trao đổi và đồng thuận giữa PO và nhóm phát triển.

Một số trường hợp dễ thấy:
 1. PO muốn, nhưng dev team không thể đáp ứng về mặt kỹ thuật, năng lực hay thời gian,
 2. PO muốn, nhưng dev team quá bận vì những tác vụ khác, do đó không làm được. 

Những yêu cầu từ phía PO được cho là "OK" khi nhóm phát triển tự tin rằng họ có thể thoả mãn yêu cầu của PO mà không cần hỏi thêm gì nhiều. 

Tới thời điểm này, việc định nghĩa yêu cầu công việc được coi là xong. 
Tiếp đó, nhóm phát triển làm việc được giao và khi họ xong, sản phẩm đầu ra được VERIFY bởi PO (là tốt nhất)

Sau khi yêu cầu được đưa vào DOING, nhóm phát triển phát triển theo quy trình mà họ đã quen thuộc. 

JIRA/Atlassian đã làm tốt việc trên, mô trình trên được JIRA mô tả và sử dụng như sau.

Chia "TODO" thành các lane,
(từ trái qua phải) 
- Not ready yet: Feedback thô đối với nhóm dev. Những task dạng này cần PO, stakeholder trao đổi rõ ràng hơn, trả lời câu hỏi: 1) Họ muốn gì? 2) Thay đổi (high level...) thế nào 
- "Not ready yet" được (tiền xử lý) sao cho thông tin đơn giản, dễ hiểu và được đưa vào "Unprioritized". Unprioritized nghĩa là, những công việc trong lane này là các việc phải làm, nhưng chưa được đô tiên và đã khá rõ ràng hơn là ý tưởng thô.
- Ready for dev team: Nhóm dev hài lòng về độ chi tiết của yêu cầu và sẵn sàng kéo sang cột DOING

Lưu lý:
Backlog quản lý bằng kanban ở đây có chức năng: Thể hiện độ ưu tiên cuả công việc theo một cách nào đấy, tốt nhất là đánh số được theo chuỗi 1, 2, 3... trong đó: việc số càng nhỏ thì độ ưu tiên càng lớn. 

Nếu không thể sử dụng chuỗi số, PO có thể đánh độ ưu tiên theo thứ tự: High, Medium, Low...

Tham khảo:
The JIRA roadmap backlog has four major states:

 1. Not ready yet: Raw feedback
 2. Unprioritized: Committed to the back log, but not ready for handoff to development
 3. Ready for feature teams: The feature teams should work on the highest priority items first
 4. In design (PM and Dev): The feature story is actively being worked on--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.