Mar 28, 2015

Being too smart is *your* problem.

Thông minh quá cũng là vấn đề. Đây là một số biểu hiện:

1. Chán dự án
2. Không nhìn thấy tương lai
3. Anh em xung quanh thấy "ổn", trong khi mình thấy nhiều issue, rooms for improvement
4. Sếp không có tầm hình cho chính hắn, cho bạn, cho phòng/công ty
5. Công ty không thấy được giá trị của bạn
7. Không ai chỉ lối/hướng dẫn được cho mình

Vậy phải làm gì khi đó?
1. Tìm việc mới
2. Trở thành lãnh đạo
3. Làm việc 1 mình

Tham khảo:
https://www.linkedin.com/pulse/20140729162449-52594-seven-signs-you-re-too-smart-for-your-job

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Mar 18, 2015

Facebook, Twitter and LinkedIn on ad market: The winners take it all.

Facebook, Twitter and LinkedIn add up to 66.3 percent year-over-year increase for ad market, that is $6.12 billion in ad revenue in 2014 for U.S. online ad market.

U.S. ad revenue in 2014:
- Facebook's s: $5.02B
- Twitter $816.4M
- LinkedIn $282.9M

ref. http://www.cio.com/article/2897118/advertising/facebook-twitter-and-linkedin-dominate-ad-market-growth.html

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Scrumbut: Is that good or bad

​​
Simply but, "Scrum but" means "We are using Scrum, but <however|some reasons>...".

That means, it is meant to not to be truly Scrum.

I am sorry for using the word "Scrumbut" but I don't mean to blame or insult anyone ;)

Ken Schawaber recommend​s​ replacing the word "Scrumbut" with "Scrum And.

"Scrum And" is a path to continuous improvement.
Let's say we are at Scrum+0. Let's cirle to loop PDCA and move to Scrum+1, Scrum+2 and so on.

Examples of "Scrumbut":

 1. "We use Scrum, but we don't do Retrospectives (for some projects) for every sprints"
 2. "We use Scrum, but we don't have a working software after 4 sprints"
 3. "We use Scrum, but sometimes our managers give us special tasks"

Is Scrumbut bad?
No and Yes. Scrum is an Agile toolkit and it is used as a management method. To meet our goals, adopting or transforming Agile or do what we think is needed.

ref. https://www.scrum.org/scrumbut
ref. https://kenschwaber.wordpress.com/2012/04/05/scrum-but-replaced-by-scrum-and/


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Mar 14, 2015

TrueType fonts test on Ubuntu 14 + LibreOffice 4.4

Kết luận:

Font dùng được:
Arial
DejaVu Sans
Droid Sans

Zoom lên là vỡ, không đều, xấu:
Unifont
Ubuntu Light Fonts

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Microsoft Sharepoints: 26% + 37% fails

​- 26% Sharepoint projects stalled
- 37% failed (under expectation)
- Lý do fail có thể là thiếu training, planning, investment hoặc chuyên môn
- Nhiều nơi dùng bản online (Yammer, Lync, Sharepoint 365, Office 365)

http://www.cmswire.com/cms/social-business/blame-the-csuite-for-your-failed-sharepoint-project-028242.php

Mar 13, 2015

Hidden killer của Bk Phone có tên là "Q nổ".

Hidden killer feature của BKAV Phone có tên là "Q nổ". Cách dùng như sau.

Khi điện thoại bị mất, bạn chỉ cần hô "anh Q. ơi nổ banh xác cmn cho iem" là em BPhone tơi tả luôn. Về mặt security, đây là chức năng đi trước thời đại.

Ai sài thử rồi confirm nhá.

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Mar 12, 2015

(.)(.): Microsoft Added hexspoken ‘0xB16B00B5’ to Linux Kernel

(.)(.): Microsoft Added hexspoken '0xB16B00B5' to Linux Kernel

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Mar 6, 2015

JIRA Portfolio: Portfolio, multiple projects and team management

Ai cần JIRA Portfolio:
- Project managers trở lên
- Và những người liên quan
- Project manager, portfolio managers, product managers, QA manager, C-level (ít nhất là đọc)
- Những ai phải quản lý/theo dõi nhiều dự án
- Có một bức tranh (dashboard) chung, mở, minh bạch về các dự án

Nói ngắn ngọn
"JIRA Portfolio" là phần mềm để quản lý portfolio (mục tiêu) ở mức dự án, phòng ban, công ty, theo đúng tên của nó.

Một vài chức năng nổi bật của JIRA Portfolio:
- Plan across multiple projects and teams
- Track progress across the organization
- Forecast realistic release dates
- Update schedule in real time
- Visualized status and progress across projects and teams
- Team availabilities and skill sets
- Manage business goals and resource investments

Ref. https://www.atlassian.com/software/jira/portfolio

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Mar 4, 2015

"Refactoring Doesn't Improve Code Quality"

Hoang mang quá :)

(Study finds that)

"Refactoring Doesn't Improve Code Quality":
- "here is no quality improvement after refactoring treatment to the source code"
- So, what are the impacts of source code refactoring?
- It is said the source code refactoring improves maintainability and extensibility - two aspects of quality but how about the general quality?
- Do the authors of this paper understand what is source code refactoring???

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Memristor: RLC + M

2020: HP to massive production of new type of computer based on the technology?
2008: HP Labs have proven the existence of "M"
1971: L. Chua: Memristor, 4th basic circuit element. RLC + M, the fourth fundamental circuit element in electrical engineering --- Memristor

Ref.
A little history: http://www.piclist.com/techref/postbot.asp?by=thread&id=[EE]%3A%3A+Memristor+-+RLC+%26+M+-+a+new+circuit+element&w=body&tgt=post
Memristor on air: http://edition.cnn.com/2015/02/26/tech/mci-eth-memristor/
Memristor's application: http://en.wikipedia.org/wiki/Memristor#Applications

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

What's the difference between CIO and CTO?

Câu hỏi:
- What's the difference between CIO and CTO?
-

​What they have in common:
 1. ​In both jobs, a key role is helping technologists understand what the business needs and helping the business understand what the technology can do for them.
 2. Both roles require a strong technologist with a strong grasp of business (kind of a corollary to the last point, but slightly different).
 3. Both should be strategic thinkers.
 4. Both should be excellent leaders.

How they are different:
 1. I see a CTO as primarily focused on the top line while the CIO is primarily focused on the bottom line.  There's some cross over, but I think this is a valid distinction.
 2. A CTO is primarily concerned with external products and customers while a CIO is primarily concerned with running the business (internal products and customers).
 3. In an ideal world, the CTO runs the product development organization while the CIO runs the IT organization.
 4. If you have to choose, being a strong technologist is more important for the CTO, while being a good manager is more important for the CIO.
 5. A CIO has to be operational and understand how to build repeatable processes, reliable systems, and the organization to run them.  A CTO doesn't necessarily have to have these skill if backed up by a strong operational person in the role of CIO. 

RACI and characteristics the the two roles:

Chief Information Officer

 1. Serves as the company's top technology infrastructure manager
 2. Runs the organization's internal IT operations
 3. Works to streamline business processes with technology
 4. Focuses on internal customers (users and business units)
 5. Collaborates and manages vendors that supply infrastructure solutions
 6. Aligns the company's IT infrastructure with business priorities
 7. Developers strategies to increase the company's bottom line (profitability)
 8. Has to be a skilled and organized manager to be successful


Chief Technology Officer

 1. Serves as the company's top technology architect
 2. Runs the organization's engineering group
 3. Uses technology to enhance the company's product offerings
 4. Focuses on external customers (buyers)
 5. Collaborates and manages vendors that supply solutions to enhance the company's product(s)
 6. Aligns the company's product architecture with business priorities
 7. Develops strategies to increase the company's top line (revenue)
 8. Has to be a creative and innovative technologist to be successful
--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Mar 3, 2015

Google translation function & Google sheet

Tích hợp Google translation vào Google sheet
Sử dụng ở dạng hàm số với cú pháp: =GoogleTranslate(E6, "vi", "en")

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Feb 16, 2015

What Makes a Great CTO?

Câu hỏi: What Makes a Great CTO?
Chủ đề: RACI của CTO và CIO khác nhau thế nào?

Evangelism

The CTO will serve as the company spokesperson for the product development/technology organization, demonstrating leadership in the community, with developers, partners and customers. This is often measured by establishing a university relations/recruitment program, and sponsoring or participating in at least two events per year in the developer community.​

Organization

Build an excellent organization, with a strong management team committed to developing the skills of your employees. We typically measure effectiveness here by looking at development plans for all of the employees, the retention rate, and the evaluation of the managers and the overall product organization by the rest of the company.

Delivery

Make sure this organization can rapidly, reliably and repeatedly deliver quality product to market. There are several measures of delivery, including some measure of the quantity of work delivered, the consistency and frequency of release vehicles, and the quality/reliability of the delivered/launched software. Some organizations just look at reliability here, but productivity in the sense of quantity and quality is the real key.

Architecture

Make sure the company has an architecture necessary to deliver the functionality, scalability and performance it needs to in order to compete and thrive. The measures for architecture will vary based on your business, but in general we look to track and measure headroom/infrastructure work, and measure site outages due to architectural issues.

Discovery

Make sure that the architecture and senior engineering staff are participating actively, and contributing significantly, throughout product discovery. If your engineers and architects are only being used to write software then you are only getting a fraction of the value from them you should be. We suggest you track the participation of the product development/technology organization in product discovery (both duration and coverage), and the number of innovations that are credited to the engineering/architecture participant. It is also useful, although a little sensitive, to track changes to schedule post-discovery (churn), as you are always trying to reduce churn.

​ref. http://www.svpg.com/what-makes-a-great-cto/

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Feb 15, 2015

Systems/services monitoring (Facebook, Twitter, Amazon, Zabbix)

Tham khảo:
- Để xây dựng KPI, metrics cho phần monitorings apps
- Xây dựng dashboard
- Xây dựng hệ thống API của hệ thống
- Xây dựng hệ thống API để theo dõi hệ thống (gọi từ ngoài, làm giống Twitter, Facebook, Amazon)
- Cách theo dõi/config với RESTful, JSON based với Zabbix.

Todo:
- Có phần thương mại theo dõi app tốt, ví dụ như ca.com không?
- Hệ thống có gì cần phải theo dõi, xây dựng/thay đổi APIs của nó ra sao?
- Dùng Zabbix thì theo dõi/thỏa mãn được gì?
 + Server?
 + Network
 + Tải
 + (Web) Service (APIs)

Twitter API Status:
Current Performance and Availability Status for APIs/services https://dev.twitter.com/overview/status
Performance and Availability History https://dev.twitter.com/overview/status

ref. http://www.ca.com/us/default.aspx

Facebook Platform Status
https://developers.facebook.com/status/dashboard/
https://developers.facebook.com/status/issues/
# https://developers.facebook.com/blog/post/557/

https://www.facebook.com/feeds/api_status.php
{
   "current": {
      "health": 1,
      "subject": "Facebook Platform is Healthy"
   },
   "push": {
      "status": "Complete",
      "updated": "2015-02-13T01:07:42-08:00",
      "id": 54587942
   }
}

Zabbix:
Monitoring with Zabbix APIs: https://www.zabbix.com/documentation/3.0/manual/api
Monitoring External APIs (RESTful, JSON based) with Zabbix: https://www.zabbix.com/documentation/3.0/doku.php?id=manual/config/items/itemtypes/external
Zabbix còn nhiều chức năng thú vị nữa.


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Feb 12, 2015

Install Vietnamese keyboard IME for Sublime 3 on Ubuntu 14.04

29  cd .config/sublime-text-3/Packages/
32  sudo apt-get install git
33  git clone https://github.com/pirackr/Sublime-Bogo.git
34  cd Sublime-Bogo/
36  git reset --hard
37  git pull origin master
38  cat /etc/os-release
    NAME="Ubuntu"
    VERSION="14.04.1 LTS, Trusty Tahr"
    ID=ubuntu
    ID_LIKE=debian
    PRETTY_NAME="Ubuntu 14.04.1 LTS"
    VERSION_ID="14.04"
    HOME_URL="http://www.ubuntu.com/"
    SUPPORT_URL="http://help.ubuntu.com/"
    BUG_REPORT_URL="http://bugs.launchpad.net/ubuntu/"

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Top Programming Language Rankings (as of January 2015) by RedMonk

Top Programming Language Rankings (as of January 2015) by RedMonk

1 JavaScript
3 PHP
5 Ruby
10 Objective-C
14 Scala

ref. http://redmonk.com/sogrady/2015/01/14/language-rankings-1-15/

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Feb 11, 2015

"bạn không đau đầu về những người ra đi, bạn đau đầu về những người ở lại"

Giữ được nhân viên hay không, phần lớn do sếp (trực tiếp). Anh có đủ lý thuyết và kinh nghiệm về chuyện đó.


Hơn nữa, người ta nói: "bạn không đau đầu về những người ra đi, bạn đau đầu về những người ở lại". Nghĩa là, đi nhiều không phải là vấn đề, vấn đề là người ở lại có làm được việc không.


"Most people don't quit their jobs, they quit their managers"
--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Feb 6, 2015

sep is not in the sudoers file. This incident will be reported.

lolz. "sep is not in the sudoers file.  This incident will be reported."
Who should I report this incident to?

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Feb 5, 2015

Compare DeployGate and TestFlightApp

DeployGate:

- Japan's mixi đang dùng
- Crowd based testing
- free to try: 4 apps, 20 devices, +2 pax
- real-time testing
- Không cần SDK, device ID để test

Dùng thế nào?
- Test thử app của mình trên nhiều, nhiều thiết bị (mà bên phát triển không có)

Ghi chú thêm:
- Với apps, đặc biệt là Android based, bên phát triển không thể có đủ thời gian, công sức, tiền bạc để test trên tất cả, hoặc chí ít là nhiều thiết bị khác nhau
- Số lượng devices rất nhiều: Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, iOS cũ/mới, của rất nhiều hãng khác nhau
- Người dùng thật trải nghiệm rất khác nhau
- Với dự án không có QA chuyên dụng thì nên dùng những dịch vụ test on-the-fly, crowd based

DeployGate vs. http://testflightapp.com:
- Đều dùng để test
- Nhưng mỗi dịch vụ có cách test khác nhau
- Nên phối hợp cả hai (nếu đủ kinh phí)

Giá:
https://deploygate.com/pricing
Biz plan: $120/month, 100 apps, 30000 devices, +100 pax.

Giới thiệu:
http://techcrunch.com/2012/09/18/deploygate-simple-over-the-air-real-time-app-beta-testing-comes-to-android/

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Jan 31, 2015

Migrating from chatwork to slack (?)

Bên mình (phát triển phần mềm, hệ thống) đang xem xét chuyển công cụ chat từ Chatwork.com sang slack.com

Xin chia sẻ một số thông tin đã tìm hiểu được.

Câu hỏi và yêu cầu đặt ra là:
- Dùng công cụ nào để giúp team members (ở nhiều nơi), giao tiếp hiệu quả?
- Công cụ giao tiếp này tích hợp với các công cụ phát triển (phần mềm) khác như task management systems, content management, source code management systems
- Giao diện đơn giản, thân thiện
- Thỏa mãn nhiều đối tượng: testers, developers, product owners (non-tech đi)

Các công cụ này phải hỗ trợ cả text messaging, voice chat và screen sharing

So sánh Chatwork và Slack:
http://nguyen-vuhung-pmp.blogspot.com/2015/01/something-about-slack-versus-chatwork.html

Một ví dụ về cách dùng Slack:
http://nguyen-vuhung-pmp.blogspot.com/2015/01/something-about-slack-versus-chatwork.html

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Jan 29, 2015

Something about Slack (versus Chatwork)

Something about Slack (versus Chatwork):

- Easy to mention people, group with @, just like FB, twitter: @peopleName, @groupName, or @all.

- (Paid) Connect customers/external partner: Get outsiders to the channels.

- Really well integration: 
   + Integrate with Jira, Trello. Change assignee on Slack.
   + Paste files on Google Drive (and dropbox). Preview/view like (like FB's file), not only showing just the links
  
- Great search engine: Better than chatwork.

- Better UI/UX than Chatwork. More Ajax.

- Great API, much better than Chatwork.

- English is more friendly with international users.

- 1B$ invested. Great potential, great investment: http://techcrunch.com/2014/10/23/slack-is-raising-another-round-at-up-to-a-1b-valuation/

- Many SepTech's members have been using Slack and they are giving very postivie feedbacks about Slack.

Slack: https://slack.com/
Slack integration: https://slack.com/integrations
Chatwork: http://chatwork.com/

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Google Apps Script (+Slack) versus Chatwork + Chatwork API.

Google Apps Script (+Slack) có lẽ mạnh và uyển chuyển hơn Chatwork + Chatwork API.

Ví dụ về phần mềm quản lý thời gian (giờ về, giờ đến, xin nghỉ...) bằng Google Apps Script +Slack
https://github.com/masuidrive/miyamoto

Điểm nhấn:
App này scan text có dạng:
- Ohayo
- Otsukare
- ...
và tự phân tích, sau đó đưa vào Google Drive
https://github.com/masuidrive/miyamoto#%E4%BC%9A%E8%A9%B1%E4%BE%8B


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Jan 27, 2015

It is almost true that there is no dedicated QA in Facebook

A Facebook engineer confirms "It is almost true that there is no dedicated QA in FB".

QA ở FB thực hiện thế nào?
- Automated testing
- Dùng chính các công ty kết nối tới hệ thống/dịch vụ của FB để test (tích hợp)
- Nhân viên FB dùng và test luôn FB
- Test các bản pre-release chặt
- Hiện error log và xem nó, luôn và ngay, ai cũng xem

Metrics cho QA là gì
- KLOC
- Thời gian để chạy (automation test)
- Tỉ lệ thành công của users report, graphs of workflows

Tham khảo:
http://www.quora.com/Is-it-true-that-Facebook-has-no-testers


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Jan 13, 2015

Hệ thống title trong tổ chức - công ty ở Nhật (và Hàn Quốc)

Hệ thống title trong tổ chức - công ty ở Nhật (và Hàn Quốc)

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Jan 7, 2015

You don't need zabbix! Just fire lots of terminals and type ping, it works

You don't need zabbix! Just fire lots of terminals and type ping, it works

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Dec 19, 2014

Mass 'rename' with Linux

Tình huống: Đổi tên, theo pattern nào đó, với nhiều file đồng thời.

Lệnh:

​rename 's/Screenshot from/Practical Advice for Agile Planning and Collaboration/' *.png

rename -n will just display the result after renaming, not actual rename the files.

Dec 10, 2014

A case study on applying Scaled Agile Framework (SAFe)

Tóm tắt:
Bài viết này tóm tắt một số ý quan trọng khi triển khai Scaled Agile Framework (SAFe) ở mức team, dự án, program (chương trình) và tổ chức (company level)

Bối cảnh:
Áp dụng trong một công ty cỡ trung bình,
tổng số nhân viên vài ngàn người,
tổng số nhân sự IT (phát triển, testers, quản trị dự án...) là vài trăm,
với nhiều tiểu dự án, dịch vụ (online) chạy song song.

Mô hình quyền quyết định và budgeting là top-down.
Hệ quả là, tư duy top-down ngay cả trong cách chạy dự án IT cũng là top-down và rất waterfall.

Thách thức:
Áp dụng mô hình Agile vào tổ chức này như thế nào để làm "đẹp lòng" lãnh đạo (cao cấp) trong khi các dự án IT vẫn chạy tốt?

Cách tiếp cận:
- Agile tới từng team, dự án, chương trình, mục tiêu (portfolio) và tổ chức,
- Áp dụng những Agile toolkit cơ bản, có lộ trình,
- Việc áp dụng Agile toolkit ở mức team (5-10 người) được phó mặc cho Project lead, scrum master.

Lựa chọn scaled Agile framework:
Tôi chọn SAFe thì mô hình này vẽ đẹp, trực quan, dễ dàng dùng hình để thuyết phục lãnh đạo.
Iteration là một Agile practice được mô tả đơn giản, chia theo các mức lãnh đạo, phòng ban trong tổ chức có thể dễ dàng áp dụng.
SAFe tập trung vào quy trình, thích hợp hơn ở mức tổ chức

Tôi có tìm hiểu qua các scaled Agile framework sau nhưng không chọn:
 1. RAP (Real Agility Program)
 2. DAD (Disciplined Agile Delivery)
 3. LeSS (Large Scale Scrum)

Lộ trình tiếp cận và áp dụng SAFe:e

 1. Áp dụng Agile toolkits cho các nhóm phát triển. Đối tượng áp dụng là scrum master, tester, developers...
 2. Áp dụng Agile toolkits cho các dự án, mục tiêu lớn. Đối tượng áp dụng là lãnh đạo ở mức trưởng phòng, product manager,
 3. Áp dụng Agile toolkits ở mức C-level (CEO, CFO, CTO...). Điều quan trọng là thay đổi mindset, chuyển đổi nó từ tư duy truyền thống sang tư duy Agile.

Trong đó, việc budgeting, được quyết định chính bởi CEO, CFO là tối quan trọng. CEO và CFO là những người khó thay đổi nhất.

Một số nhận định chung về SAFe:

 1. Áp dụng ở mức tổ chức, chứ không phải chỉ cho một team nhỏ dưới 10 người,
 2. Thích hợp với tổ chức có nhiều phòng ban, tổ chức, dự án, chương trình chạy song song,
 3. Q: SAFe có thực sự là Agile không? A: SAFe là Agile ở mức team và cũng là Agile ở mức program, tổ chức dù điều này hơi khó nhìn,
 4. Q: SAFe liên quan gì tới Scrum? Scrum là một Agile toolkit. SAFe là một mô hình Scaled Agile. Do đó, việc so sánh SAFe và Scrum là khập khiễng. Trong mô hình SAFe, ở mức team, hoàn toàn có thể áp dụng Scrum như một toolkit hoặc nhiều toolkit khác,
 5. Q: Vì sao ít người (nổi tiếng) ủng hộ SAFe? A: Vì họ thường chỉ làm dự án ở quy mô nhỏ, trong khi SAFe áp dụng ở quy mô lớn (hơn),
 6. Q: SAFe có phải là chiến lược không? A: Đúng, nó là một chiến lược, cách tiếp cận đúng để thay đổi tư duy cổ điển của lãnh đạo sang Agile,
 7. Q: SAFe có định nghĩ rõ độ dài của sprint không? A: Không. Độ dài sprint hoàn toàn tùy thuộc vào tình hình thực tế. Với mức team < 10 người, độ dài sprint có thể là 4 tuần, 1 tuần hay thậm chí một vài ngày. Với C-level, "sprint" là 1, 3 hay 6 tháng và có sự điều chỉnh (retrospect:ve) khi cần thiết.

Một số Agile toolkit:

# (mà tôi) khuyến nghị sử dụng ở mức độ công ty, cho các vị trí khác nhau.

 1. Agile for project managers
 2. Agile portfolio management
 3. Scaled Agile Framework
 4. User Stories
 5. Agile Kanban
 6. Iteration Planning
 7. Definition of Done
 8. Agile Quality
 9. Agile Planning
 10. Agile for Executives
 11. Scrum
 12. Planning poker
 13. XP (eXtreme Programming) (use with care :D)
 14. Kanban
 15. TDD (Test-Driven Development)
 16. CI (Continuous Integration)
 17. CTDD (Continuous Test Driven Development)

Topics khác:

(liên quan tới việc triển khai SAFe, hay scaled Agile frameowork nào đó)

 1. Hiring (đúng người đúng việc)
 2. Performance evaluation (đánh giá, đây là việc cần làm trong tổ chức (lớn)
 3. Communications (thông luồng liên lạc, không quá quan liêu, không quá thưa)
 4. Reporting (Hơi đi ngược lại với nguyên tắc Agile. Báo cáo là cần, dù ngắn, không để "báo cáo" trở thành gánh nặng)
 5. Organization structure (Định nghĩa lại sơ đồ tổ chức khi áp dụng SAFe, cùng với RaR)
 6. Project structure (cơ cấu tổ chức ở mức dự án)
 7. Training (Đào tạo tư duy Agile, từ lãnh đạo tới nhân viên)
 8. Authority (Chơ chế quyền quyết định thay đổi khi áp dụng Agile)
 9. RaR (Roles and Responsibilities) definition
 10. Skillset (Năng lực cần và đủ của các vị trí thay đổi khi áp dụng Agile)
 11. Governace (Không có thì móm à)

Tham khảo:

 1. unSAFe at any speed http://kenschwaber.wordpress.com/2013/08/06/unsafe-at-any-speed/
 2. The Horror Of The Scaled Agile Framework http://neilkillick.com/2012/03/21/the-horror-of-the-scaled-agile-framework/
 3. Large-Scale Agile Design & Architecture: Ways of Working http://www.infoq.com/articles/large-scale-agile-design-and-architecture

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

"凡", "buồm" in Korean and Vietnamese. Credit to Anh Dũng Phan for pointing out the similarities.

"凡", "buồm" in Korean and Vietnamese. Credit to Anh Dũng Phan for pointing out the similarities.

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Dec 4, 2014

How to run an effective meeting (updated #1)

*​​Để chạy một cuộc họp hiệu quả, cần làm gì?*

- Có mục đích rõ ràng
- và được chi tiết hóa hơn bằng agenda
- Tập trung vào agenda, không đi lệch chủ đề chính
- Càng ngắn càng tốt. Thời gian cho một meeting nên không vượt quá 25 phút.
- Chỉ định người take note
- Tất cả những người tham gia có sự chuẩn bị trước về mặt tinh thần và nội dung
- Chỉ định người điều khiển cuộc họp, điều chỉnh cuộc họp theo các tiêu nói nói trên: Tập trung vào agenda, không lệch chủ đề, chủ động ngắt phát biểu nếu quá dài.

Một số biểu hiện của cuộc họp không hiệu quả:
- Thời gian quá dài
- Không đi vào nội dung chính
- Không rõ mục tiêu của cuộc họp là gì
- Có người ngủ hoặc/làm việc riêng trong khi họp
- Không có kết luận, danh sách TODO/next action sau cuộc họp

*Tham khảo bài dưới đây: *

There are good meetings and there are bad meetings. Bad meetings drone on forever, you never seem to get to the point, and you leave wondering why you were even present. Effective ones leave you energized and feeling that you've really accomplished something.

So what makes a meeting effective?

Effective meetings really boil down to three things:

    They achieve the meeting's objective.
    They take up a minimum amount of time.
    They leave participants feeling that a sensible process has been
followed.

If you structure your meeting planning, preparation, execution, and follow up around these three basic criteria, the result will be an effective meeting.

*1. The Meeting's Objective*

An effective meeting serves a useful purpose. This means that in it, you achieve a desired outcome. For a meeting to meet this outcome, or objective, you have to be clear about what it is.

Too often, people call a meeting to discuss something without really
considering what a good outcome would be.

   1.     Do you want a decision?
   2.     Do you want to generate ideas?
   3.     Are you getting status reports?
   4.     Are you communicating something?
   5.     Are you making plans?

Any of these, and a myriad of others, is an example of a meeting objective. Before you do any meeting planning, you need to focus your objective.

To help you determine what your meeting objective is, complete this
sentence:

At the close of the meeting, I want the group to ...

With the end result clearly defined, you can then plan the contents of the meeting, and determine who needs to be present.

*2. Use Time Wisely*

Time is a precious resource, and no one wants their time wasted. With the amount of time we all spend in meetings, you owe it to yourself and your team to streamline the meeting as much as possible. What's more, time wasted in a meeting is time wasted for everybody attending. For example, if a critical person is 15 minutes late in an eight person meeting, that person has cost the organization two hours of lost activity.

Starting with your meeting objective, everything that happens in the
meeting itself should further that objective. If it doesn't, it's superfluous and should not be included.

To ensure you cover only what needs to be covered and you stick to relevant activities, you need to create an agenda. The agenda is what you will refer to in order to keep the meeting running on target and on time.

To prepare an agenda, consider the following factors:

   1.     Priorities – what absolutely must be covered?
   2.     Results – what do need to accomplish at the meeting?
   3.     Participants – who needs to attend the meeting for it to be
   successful?
   4.     Sequence – in what order will you cover the topics?
   5.     Timing – how much time will spend on each topic?
   6.     Date and Time – when will the meeting take place?
   7.     Place – where will the meeting take place?

With an idea of what needs to be covered and for how long, you can then look at the information that should be prepared beforehand. What do the participants need to know in order to make the most of the meeting time?
And, what role are they expected to perform in the meeting, so that they can do the right preparation?

If it's a meeting to solve a problem, ask the participants to come prepared with a viable solution. If you are discussing an ongoing project, have each participant summarize his or her progress to date and circulate the reports amongst members.

Assigning a particular topic of discussion to various people is another
great way to increase involvement and interest. On the agenda, indicate who will lead the discussion or presentation of each item.

Use your agenda as your time guide. When you notice that time is running out for a particular item, consider hurrying the discussion, pushing to a decision, deferring discussion until another time, or assigning it for discussion by a subcommittee.

An important aspect of running effective meetings is insisting that everyone respects the time allotted. Start the meeting on time, do not spend time recapping for latecomers, and, when you can, finish on time.
Whatever can be done outside the meeting time should be. This includes circulating reports for people to read beforehand, and assigning smaller group meetings to discuss issues relevant to only certain people.

Download our free agenda template here, and use this as a starting point for creating your own agenda.

*3. Satisfying Participants that a Sensible Process Has Been Followed*

Once you have an agenda prepared, you need to circulate it to the
participants and get their feedback and input. Running a meeting is not a dictatorial role: You have to be participative right from the start.

Perhaps there is something important that a team member has to add. Maybe you have allotted too much, or too little, time for a particular item. There may even be some points you've included that have been settled already and can be taken off the list for discussion.

Whatever the reason, it is important you get feedback from the meeting participants about your proposed agenda.

Once in the meeting, to ensure maximum satisfaction for everyone, there are several things you should keep in mind:

    If certain people are dominating the conversation, make a point of
asking others for their ideas.
    At the end of each agenda item, quickly summarize what was said, and ask people to confirm that that's a fair summary. Then make notes regarding follow-up.
    Note items that require further discussion.
    Watch body language and make adjustments as necessary. Maybe you need a break, or you need to stop someone from speaking too much.
    Ensure the meeting stays on topic.
    List all tasks that are generated at the meeting. Make a note of who is
assigned to do what, and by when.
    At the close of the meeting, quickly summarize next steps and inform everyone that you will be sending out a meeting summary.

After the meeting is over, take some time to debrief, and determine what went well and what could have been done better. Evaluate the meeting's effectiveness based on how well you met the objective. This will help you continue to improve your process of running effective meetings.

You may even want to get the participants' feedback as well. Depending on the time frame, this debriefing can be done within the meeting itself or afterward.

Finally, prepare the meeting summary. This will be forwarded to all
participants and other stakeholders. It is a record of what was accomplished and who is responsible for what as the team moves forward.
This is a very crucial part of effective meetings that often gets
overlooked. You need a written record of what transpired, along with a list of actions that named individuals have agreed to perform. Make sure someone is assigned to take notes during the meeting if you think you will be too busy to do so yourself.

Key Points:

Running an effective meeting is more than sending out a notice that your team is to meet at a particular time and place. Effective meetings need structure and order. Without these elements they can go on forever and not accomplish a thing.

With a solid objective in mind, a tight agenda, and a commitment to
involving the meeting participants in the planning, preparation, and
execution of the meeting, you are well on your way to chairing great
meetings.

Given the frustration most people feel when their time is wasted, gaining a reputation for running efficient and successful meetings is good for you and your career.

Tham khảo:


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.